Частини мови в англійській мові – класифікація та вживання


Зміст

1. Самостійні частини мови в англійській мові

1.1. Іменник (Noun) як частина мови в англійській мові

1.2. Займенник (Pronoun) – групи та приклади

1.3. Прикметник (Adjective) – категорії в англійській мові

1.4. Дієслово (Verb) – різновиди й використання

1.5. Прислівник (Adverb) та його категорії

1.6. Числівник (Numeral) – вживання в реченні

2. Службові частини мови в англійській мові

2.1. Артикль (Article) – які бувають артиклі

2.2. Прийменник (Preposition) – види й особливості

2.3. Сполучник (Conjunction) як службова частина мови в англійській мові

2.4. Частка (Particle) – коли та як слід вживати

2.5. Вигук (Interjection) – приклади використання частини мови в англійській

3. Частини мови в англійській мові – таблиця

4. Як розпізнати різні частини мови в англійській мові?


Кожне слово відноситься до певної частини мови та має свою роль у реченні. Якщо ти приділяєш вивченню частин мови в англійській мові достатньо уваги та часу, ти не лише вчишся будувати зв’язні речення, а й загалом починаєш краще розуміти іноземну мову.

Традиційно виділяють вісім частин мови в англійській мові: 

 • іменники (nouns);
 • займенники (pronouns);
 • прикметники (adjectives);
 • дієслова (verbs);
 • прислівники (adverbs);
 • прийменники (prepositions);
 • сполучники (conjunctions);
 • вигуки (interjections).

Та відповідно до сучасних поглядів на граматику, сюди додаються ще такі частини англійської мови:

 • числівники (numerals);
 • частки (particles);
 • артиклі (articles).

Як і в українській мові, в англійській частини мови поділяються на самостійні та службові. Самостійні мають все необхідне, щоб скласти речення та передати нам ключову інформацію. Однак це не означає, що без службових можна обійтися: вони поєднують самостійні частини мови, додають змісту реченням і навіть емоційного забарвлення словам. 
 

Самостійні частини мови в англійській мові


У цьому розділі ми докладно розглянемо утворення самостійних частин мови в англійській мові, їх категорії та випадки вживання з прикладами. 
 

Іменник (Noun) як частина мови в англійській мові


Іменники використовуються для позначення речей, місць, понять, людей і предметів. По суті, все, що відповідає на питання «хто?» або «що?», є іменником, незалежно від того, чи це a basketball court (баскетбольний майданчик), Kyiv (Київ), the president (президент) чи electricity (електроенергія). 

В англійській така частина мови як іменник має дві категорії:

 • Загальні іменники (common nouns) – загальні, спільні назви предметів, істот чи явищ: planet (планета), game show (ігрове шоу), book (книга).  

 • Власні іменники (proper nouns) – конкретні назви: Jupiter, Facebook, Argentina. 

Серед загальних іменників виділяють ще дві підкатегорії:

 1. Злічувані іменники (countable nouns)

Це іменники, які можна порахувати, навіть якщо їх кількість дуже велика. Злічувані іменники можуть використовуватися з артиклями a/an, the та словами some, any, a few, many.

 • Here is a cat. – Ось кіт.
  (ти бачиш, що кіт один, це можна порахувати) 

 • Here are some cats. – Ось кілька котів.
  (ти так само можеш полічити їх)

 1. Незлічувані іменники (uncountable nouns)

Це іменники, які неможливо порахувати, наприклад, абстрактні поняття, рідини, такі речі як пісок або повітря (sand or air). Вони завжди вживаються в однині та можуть використовуватися із словами some, any, a little, much.

An IQ test measures intelligence. – IQ тест вимірює інтелект.
(інтелект – це незлічуваний іменник)

 

Частини мови в англійській мові – класифікація та вживання - 1

Дізнайся, які частини мови є в англійській мові та як їх правильно вживати

 

Займенник (Pronoun) – групи та приклади


Як частини мови в англійській мові займенники дуже корисні для уникнення плутанини та надмірного повторення одних і тих же слів. Вони використовуються для позначення іменника без необхідності вживати саме назву. 

Наприклад: Jennifer was supposed to be here at eight. She’s always late; next time I’ll tell her to be here a half-hour earlier. – Дженніфер мала бути тут о восьмій. Вона завжди спізнюється; наступного разу я скажу їй бути тут на пів години раніше.

Замість того, щоб вимовити ім’я Дженніфер три рази поспіль, ми замінили його словами «вона» (she) та «їй» (her) і при цьому речення залишилися граматично правильними. 

В англійській мові існує декілька груп займенників:

 1. Особові (personal): I, you, we, they, he, she, it.
  We looked for seashells at the beach. – Ми шукали черепашки (мушлі) на пляжі.

 2. Присвійні (possessive): mine, yours, ours, theirs, his, hers, its.
  The white car is mine. – Біла машина моя.

 3. Зворотні (reflexive): myself, yourself, yourselves, herself, himself, itself, themselves, ourselves.
  He injured himself playing football. – Він травмував себе під час гри у футбол.

 4. Вказівні (demonstrative): this, that, those, these.
  This is a new computer. – Це новий комп'ютер.

 5. Питальні (interrogative): who, what, which, whose, whom.
  What did he say to you? – Що він тобі сказав?

 6. Означальні (defining): every, all, each, everybody, everyone, both, either, other, another, anybody.
  Everyone was shocked by the sudden announcement. – Усі були шоковані раптовою заявою.

 7. Неозначені та заперечні (indefinite and negative): some, any, no, none, one, many, much, little, few, neither, nobody, nothing, somebody, someone, something.
  None of us knows the answer. – Ніхто з нас не знає відповіді.

 8. Взаємні (reciprocal): each other, one another.
  The members of the board congratulated one another on a successful quarter. – Члени правління привітали одне одного з успішним кварталом.
   

Прикметник (Adjective) – категорії в англійській мові


Прикметники – це слова, які вживаються для вираження якості іменника. Вони відповідають на питання «який?». Переважно ця частина мови в англійській мові використовується для виділення атрибутів іменників, надання їм додаткової інформації або доповнення їх значення. 

Подумай про свій улюблений фільм. Як ти опишеш його подрузі, яка ніколи його не бачила? Можна сказати, що фільм funny (смішний), engaging (захопливий) або suspenseful (напружений). Коли ти описуєш фільм цими словами, ти використовуєш частину англійської мови прикметник.

Прикметник може стояти прямо перед іменником, який він описує (I have a black dog – у мене є чорний пес), а також у кінці речення (My dog is black – мій пес чорний).

Цю частину мову в англійській мові можна розділити на різні категорії залежно від їх функцій, коли вони вживаються в реченні:

 1. Якісні прикметники (qualitative adjectives)

Описують якісні характеристики живих або неживих істот: funny, dark, fair, silky, long. 

Якісні прикметники мають ступені порівняння – Positive, Comparative and Superlative Forms (сам прикметник, вищий та найвищий ступінь): slow (повільний) → slower (повільніший) → slowest (найповільніший).

 1. Кількісні прикметники (numeral adjectives)

Змінюють іменник, вказуючи на кількість або чисельність. Це може бути чисельне значення або порядковий номер, до прикладу: much, first, one, small, few, some, any, whole, little, all, several, two, ten, twenty, seventh, etc. 

I have sufficient money for shopping. – У мене достатньо грошей на покупки.

 1. Присвійні прикметники (possessive adjectives)

Ці прикметники, як і присвійні займенники, використовуються, аби позначити володіння чимось. Наприклад: my, your, his, her, their, its, whose, etc. 

My mother is a doctor. – Моя мама лікарка.

 1. Питальні прикметники (interrogative adjectives)

Використовуються для зміни іменника або займенника шляхом постановки запитання. А саме: whose, what and which. 

Whose superpowers would you most like to have? – Чиї надздібності ви хотіли б мати найбільше?

 1. Вказівні прикметники (demonstrative adjectives)

В основному використовуються для опису положення предмета (іменника або займенника) у просторі чи часі. This, that, these і those є вказівними прикметниками.

I remember that day like it was yesterday (That indicates a day that occurred long before the current moment, possibly the distant past). – Я пам'ятаю той день, ніби це було вчора (That вказує на день, який стався задовго до поточного моменту, можливо, в далекому минулому).

 1. Складні прикметники (compound adjectives)

Складаються з двох або більше прикметників, які поєднуються разом. Деякі приклади складних прикметників: curly-haired (кучерявий), dissent-minded (інакомислячий), happy-go-lucky (безтурботний) тощо. 

We live in one of the highest-taxed states in the country. – Ми живемо в одному з найбільш оподатковуваних штатів країни.
 

Дієслово (Verb) – різновиди й використання


Дієслово виконує функцію вираження дії, стану чи існування предмета. Як і у випадку з іншими частинами мови в англійській мові, дієслова поділяються на кілька видів.

 1. Дієслова дії (action verbs)

Дієслова, які стосуються буквальних дій. Більшість дієслів описують фізичну дію або діяльність, щось зовнішнє, що можна побачити або почути. Наприклад: walk, laugh, swim, play, eat, drink, sing, dance, talk, say. 

 1. Дієслова стану (non-action verbs or stative verbs)

Стосуються почуттів або станів суб’єкта, включаючи те, що йому подобається і не подобається. На думку приходять слова: want, need, prefer, love, hate, like, dislike, know, believe. Зверни увагу, що вони не використовуються в Continuous Tenses. Переважно Simple Tenses, інколи Perfect. 

 1. Деякі дієслова можуть бути як action, так і non-action залежно від конкретного значення у реченні та способу їх використання. Сюди входить найпопулярніше дієслово to be.

Коли дієслова сприйняття використовуються як мимовільна дія, наприклад пасивна або ненавмисна дія, вони стативні. Це стосується тих випадків, коли ці дієслова вживаються в загальному значенні, стані, який завжди відбувається.

He is nice to everyone (expresses an ongoing state or personality trait). – Він добрий до всіх (виражає постійний стан або рису особистості).

Коли ті самі дієслова використовуються для добровільних дій – конкретних, навмисних та/або тимчасових подій – вони є динамічними. Крім усього іншого, це означає, що їх можна використовувати в Continuous Tenses. 

He was just being nice to everyone to get a promotion (expresses a temporary/intentional state). – Він просто люб’язно ставився до всіх, щоб отримати підвищення (виражає тимчасову/навмисну поведінку).

 1. Допоміжні дієслова (auxiliary verbs) 

Функція цих частин мови в англійській – допомагати іншим дієсловам. Оскільки вони є «помічниками», то вони завжди мають, скажімо, «тримати за руку» основні дієслова при утворенні різних часів. В англійській мові є такі допоміжні дієслова: to be, to have, to do, will. 

I have eaten sushi many times before. – Я їв суші багато разів раніше (have допомогає показати наш досвід).

 1. Модальні допоміжні дієслова (modal auxiliary verbs)

Деякі допоміжні дієслова додаються до іншого дієслова, щоб показати необхідність, можливість або здатність. Модальне допоміжне дієслово не є основним дієсловом, але трохи змінює його значення. Поширені приклади: can, may, could, should, would, must, ought, might.

She must be the strongest person on the team, and might be the strongest person in the region. – Вона має бути найсильнішою людиною в команді і, можливо, найсильнішою людиною в регіоні.

 1. Фразові дієслова (phrasal verbs)

Це фрази, які виступають як окремі дієслова, часто поєднуючи два або більше слів і змінюючи їх значення. Дієслово get, наприклад, стає багатьма різними фразовими дієсловами в поєднанні з різними прийменниками.

After losing his job, he’s getting by on savings. – Після втрати роботи він обходиться заощадженнями.

 

Частини мови в англійській мові – класифікація та вживання - 2

 

Прислівник (Adverb) та його категорії


Прислівник – це частина мови в англійській мові, яка доповнює дієслово, прикметник і навіть інші прислівники. Відповідає на питання «як?», «куди?»,«звідки?», «де?», «коли?», «чому?» та «в який спосіб?» (How? Where? When? Why? In what manner?).

I entered the room quietly (quietly is describing how you entered the room). – Я тихо увійшов до кімнати (quietly описує, як ти входиш до кімнати).

Залежно від значення прислівники поділяються на такі категорії:

 1. Часу (time adverbs) – говорять нам про те, коли саме щось відбувається: now, then, today, tomorrow, tonight, yesterday, etc. 

I’d prefer to leave early. – Я волів би піти раніше.

 1. Місця (place adverbs) – вказують на те, де саме щось відбувається або де щось знаходиться: behind, below, downward, everywhere, forward, etc. 

There was somebody standing nearby. – Поруч хтось стояв.

 1. Способу дії (manner adverbs) – розповідають, як саме щось відбувається чи робиться. Прислівники часто утворюються від прикметників з додаванням -ly: slowly, quickly, sadly, softly, etc. 

She spoke very loudly. We could all hear what she was saying. – Вона говорила дуже голосно. Ми всі чули, що вона казала.

 1. Ступеню (degree adverbs) – виражають ступені якостей, властивостей, станів, умов і відношень: really, too, very, strongly, highly, incredibly, etc. 

She was quite surprised they came. – Вона була дуже здивована, що вони прийшли.

 1. Частоти (frequency adverbs) – вживаються в реченні для надання інформації щодо періодичності: often, seldom, rarely, every now and then, hardly ever, sometimes, etc.

Nick always plays tennis in the evening. – Нік завжди грає в теніс увечері.

 1. Впевненості (adverbs of certainty) – описують, наскільки ми впевнені в чомусь: definitely, probably maybe, certainly undoubtedly, clearly, etc.

Undoubtedly, he is the best player of all time. – Безсумнівно, він найкращий гравець усіх часів.

 1. Зв’язувальні (linking adverbs) – вказують на зв’язок між двома пунктами або реченнями (наприклад, послідовність у часі, причина та наслідок, контраст): then, however, etc.

We talked until the early hours and consequently I overslept the next morning (the result of the late night is that I was late the next morning). – Ми розмовляли до раннього ранку, і тому наступного ранку я проспав (результатом пізньої ночі є те, що я заспав наступного ранку).
 

Числівник (Numeral) – вживання в реченні


Ця частина мови в англійській мові позначає кількість або порядок предметів у реченні. Числівники поділяються лише на дві категорії:

 1. Кількісні (cardinal)

Відповідають на питання «скільки?», вказують точне число предметів у реченні – one, six, ten. 

Three of his colleagues were sacked yesterday. – Трьох його колег вчора звільнили.

 1. Порядкові (ordinal)

Відповідають на питання «котрий?», означають порядок розташування або номер предмета чи особи, наприклад, у певній черзі – first, sixth, tenth.

It’s her twenty-first birthday and she’s spending it with friends in Malaysia. – Сьогодні її двадцять перший день народження і вона проводить його з друзями в Малайзії.
 

Службові частини мови в англійській мові


В англійській мові є п’ять службових частин мови: артикль, частка, сполучник, прийменник і вигук. Їх використовують, щоб поєднати слова, поглибити значення чи додати емоцій до речення. У цьому розділі ми розглянемо всі службові частини мови в англійській мові з прикладами.

 

Частини мови в англійській мові – класифікація та вживання - 3

Незважаючи на те, скільки частин мови в англійській мові, їх цілком реально вивчити

 

Артикль (Article) – які бувають артиклі


Артикль – це частина мови в англійській мові, представлена коротким словом, що використовується для ідентифікації таких особливостей іменника як однина чи множина, визначеність чи невизначеність. В англійській мові є три артиклі – a, an, the. Артиклі бувають двох видів: означені (definite articles) та неозначені (indefinite articles).

 1. Означений артикль the

Використовується для позначення чогось конкретного, виокремленого чи унікального. Це може бути особа чи предмет, про який уже згадували раніше. The також ставиться перед іменниками у множині та для позначення найвищого ступеня порівняння. Крім того, його можна вживати перед збірними іменниками, національностями, музичними інструментами, установами й титулами, назвами.

 • The Sun sets in the west. – Сонце сідає на заході.
  (Сонце та захід – унікальні у своєму роді)

 • I took a dog from a shelter. The dog turned out to be very kind. – Я взяла собаку з притулку. Пес виявився дуже добрим.
  (перед другою згадкою про собаку ставимо the, адже йдеться про конкретного собаку)

 • Have you ever played the guitar? – Ти колись грав на гітарі?
  (гітара – музичний інструмент)

 1. Неозначені артиклі a, an

Використовуються для позначення предметів або осіб, які згадуються вперше та не є чимось унікальним. Артикль an вживається перед іменником в однині, що починається з голосного звука. Артикль a – перед іменником в однині, що починається з приголосного звука.

 • My father is a doctor. – Мій батько лікар.
  (перша згадка про професію, до того ж тато – не єдиний лікар у світі)

 • I have always dreamed of a small house. – Я завжди мріяла про маленький будинок.
  (мається на увазі просто уявний будинок, а не якийсь конкретний)
   

Прийменник (Preposition) – види й особливості


Прийменник як частина мови в англійській мові встановлює зв’язки між словами та виражає залежності між словами й послідовністю подій у реченні. Прийменник не може вживатися незалежно від інших членів речення.

Ось приклад: I left my bike in the garage (я залишила свій велосипед у гаражі). У цьому реченні in є прийменником, оскільки це слово говорить, де я залишила свій велосипед.

В англійській мові понад 100 прийменників. Виходячи з мети використання та функцій прийменників, їх можна поділити на кілька основних типів:

 1. Прийменники часу (prepositions of time)

Показують, коли щось відбувається: on, at, in, from, to, for, since, ago, before, till/until, by, etc.

We will meet on Friday. – Ми зустрінемося в п'ятницю.

 1. Прийменники місця (prepositions of place) 

Вказують на місце або положення чого-небудь: beside, between, from, in front of, under, within, etc.

He was waiting in front of the office. – Він чекав перед офісом.

 1. Прийменники напрямку (prepositions of direction) 

Використовуються для позначення напрямку, у якому щось рухається: to, toward, etc. 

When did Sylvia return from London? – Коли Сильвія повернулась із Лондона?

 1. Прийменники просторового відношення (prepositions of spatial relationship)

Позначають рух об’єкта від джерела до джерела: across, against, among, etc. 

We spent the evening walking around the lake. – Ми провели вечір, гуляючи навколо озера.

Окремо розглядають прийменникове словосполучення (prepositional phrase) – поєднання прийменника та іменника: for a change, at once, with the help of, etc.

The medicines you asked for are out of stock. – Ліків, про які ви запитували, немає в наявності.
 

Сполучник (Conjunction) як службова частина мови в англійській мові


Сполучниками можуть бути слова або групи слів, які використовуються для зв’язку інших частин мови в англійській мові або цілих речень. Розрізняють три основні види сполучників: 

 1. Сурядні сполучники (coordinating conjunctions)

Використовуються для зв’язку елементів, які є граматично рівноправними: двох слів, двох словосполучень або двох незалежних речень. В англійській мові є сім сурядних сполучників, які ти можеш запам’ятати за допомогою мнемоніки FANBOYS: for, and, nor, but, or, yet, so.

She usually studies in the library or at a cafe. – Зазвичай вона займається в бібліотеці або в кафе.

 1. Підрядні сполучники (subordinating conjunctions)

Підрядний сполучник використовується для введення залежного, тобто підрядного речення. Хоч підрядне речення має підмет і присудок, воно не виражає повної ідеї, тож не може існувати окремо й має бути приєднаним до головного речення – за допомогою сполучника. Цей тип сполучників включає такі слова: because, if, although, since, until, while. 

I went to school without eating breakfast because I woke up late this morning. – Я пішов до школи, не поснідавши, тому що сьогодні вранці прокинувся пізно.

«Я прокинувся пізно сьогодні вранці» є незалежним реченням, але підрядний сполучник because перетворює його на підрядне речення: «Тому що я прокинувся пізно сьогодні вранці» – не закінчує завершену думку. Цю частинку потрібно з’єднати з головним, незалежним реченням.

 1. Парні сполучники (correlative conjunctions)

Такі сполучники завжди йдуть у парі та використовуються для об’єднання граматично рівноправних елементів у реченні. Найбільш вживані пари: either … or, neither … nor, not only … but also, both … and. У більшості випадків не слід використовувати кому між двома елементами. Парні сполучники повинні мати однакову граматичну форму.

She planned to collect data by either using an online survey or conducting phone interviews. – Вона планувала зібрати дані або за допомогою онлайн-опитування, або через проведення телефонних інтерв’ю.
 

Частка (Particle) – коли та як слід вживати 


Частка – це граматично функціональне слово, яке не має власного значення та не може бути членом речення. Залежно від своєї функції частки бувають:

 1. Відокремлювально-обмежувальні (limiting particles)

Вживаються для підкреслення або обмеження певної дії. До них належать only, just, but, alone, merely, solely, barely, etc. 

I only wanted to ask you the time. – Я лише хотів запитати у тебе, котра година.

 1. Підсилювальні (intensifying particles)

Посилюють значення вжитих слів: simply, just,only, yet, quite, even, still, exactly, right, precisely, etc.

These days we have been working with still greater efficiency. – У ці дні ми працювали з ще більшою ефективністю.

 1. Уточнювальні (specifying particles)

Конкретизують значення вжитих слів: right, exactly, precisely.

To make a portrait of the consumer means to precisely determine his needs. – Скласти портрет споживача – означає точно визначити його потреби.

 1. Заперечні частки (negative particles)

Їх ми вживаємо в усіх заперечних реченнях: no, not, never.

I do not like this plan. – Мені не подобається цей план.

 1. Інфінітивна частка (infinitive particle) 

Ще одна дуже знайома та часто вживана частка – to – використовується з інфінітивом.

I forgot to tell you. – Я забув сказати тобі.

 1. Єднальні частки (​​сonnecting particles)

Поєднують висловлювання з попередньою частиною речення: too, also, as well, either. 

James was silent. Tom was silent, too. – Джеймс мовчав. Том теж мовчав. 
 

Вигук (Interjection) – приклади використання частини мови в англійській


Вигуки виконують у реченнях дуже особливу функцію, виражаючи емоції, почуття, реакції та навіть позначаючи звуки, які потрібно наслідувати. У таблиці наведу зразки англійських вигуків як частини мови з прикладами вживання в реченнях.

Вигук / Interjection

Мета вживання / Purpose

Приклад / Example

Alas

To express sadness or pity

Щоб висловити смуток або жаль

Alas! That was so unfortunate.

На жаль! Це було так прикро.

Ah

To express realisation or surprise

Щоб висловити усвідомлення чи здивування

Ah, the magic show at the end was a total surprise!

Ах, магічне шоу наприкінці було цілковитим сюрпризом!

Eh

To enquire or ask for something to be repeated

Запитати чи попросити щось повторити

Eh! I didn’t quite get it. Can you please repeat it?

Еее! Я не зовсім зрозумів. Ви можете повторити це?

Hey

To express surprise or call for attention

Висловити здивування або звернути увагу

Hey! Look out for the car.

Гей! Слідкуйте за машиною.

Hurray

To express joy

Щоб висловити радість

Hurray! We finally cleared the test.

Ура! Нарешті ми склали тест.

Oh

To express pain or surprise

Щоб висловити біль або здивування

Oh! I have a really bad headache.

Ох! У мене дуже сильно болить голова.

Ouch

To express pain

Виразити біль

Ouch! You stepped on my toes.

Ой! Ти наступив мені на пальці.

Phew

To express relief, exhaustion, disgust

Для вираження полегшення, виснаження, огиди

Phew! That was an extremely long presentation.

Фу! Це була надзвичайно довга презентація.

Uh

To express hesitation

Виражати вагання

Uh! I don’t think I want to be a part of this.

Ой! Я не думаю, що хочу бути частиною цього.

Well

To introduce a remark

Ввести зауваження

Well, what you just did was wonderful.

Що ж, те, що ти щойно зробив, було чудово.

Wow

To express your admiration for something

Виражати своє захоплення чимось

Wow! Your new bike is amazing.

Ого! Твій новий велосипед приголомшливий.

Yippee

To express joy

Висловлювати радість

Yippee! Tomorrow is a holiday.

Ура! Завтра свято.

 

Частини мови в англійській мові – таблиця


Що ж, інформації про частини мови в англійській мові дійсно багато! Щоб тобі легше було все запам'ятати та можна було швидко повернутися до потрібного пункту, узагальнимо все в одній таблиці.

Частина мови

Функція

Приклади слів

Приклади речень

Самостійні частини мови в англійській мові

Noun / Іменник

позначає особу, предмет або явище

pen, dog, work, music, town, London, teacher, John

This is my dog. He lives in my house. We live in London.

Це мій пес. Він живе в моєму будинку. Ми живемо в Лондоні.

Pronoun / Займенник

замінює іменник

I, you, he, she, some

Tara is Indian. She is beautiful.

Тара індіанка. Вона красуня.

Adjective / Прикметник 

описує іменник

good, big, red, well, interesting

My dogs are big. I like big dogs.

Мої собаки великі. Мені подобаються великі собаки.

Verb / Дієслово

виражає дію чи стан

(to) be, have, do, like, work, sing, can, must

Anna is studying for her test tomorrow.

Анна готується до завтрашнього тесту.

Adverb / Прислівник

позначає ознаку дії чи обставини, в яких вона відбувається

quickly, silently, well, badly, very, really

Jone often goes to work on his motorcycle.

Джон часто їздить на роботу на своєму мотоциклі.

Numeral / Числівник 

визначає число, кількість предметів, поря­док при лічбі

two, some, many

I have two dogs and some rabbits.

Я маю двох собак і кілька кроликів.

Службові частини мови в англійській мові

Article / Артикль

вказує на визначеність або невизначеність іменника

a/an, the

The company hires a new team of programmers.

Компанія наймає нову команду програмістів.

Preposition / Прийменник 

вказує на місце, напрямок, час дії

to, at, after, on, but

We went to school on Monday.

У понеділок ми пішли до школи.

Conjunction / Сполучник 

об’єднує речення або слова

and, when

I like dogs and cats.

Я люблю собак і котів.

Particle / Частка

додає певних відтінків чи обмежень словам

even, only, but, just, alone

This cafe stands right on the corner. 

Це кафе прямо за рогом.

Interjection / Вигук

виражає емоції

oh!, ouch!, hi!, well

Ouch! That hurts!

Ауч! Це боляче! 

 

Як розпізнати різні частини мови в англійській мові?


Іноді в реченні не так легко визначити, що є, наприклад, прикметником, а що – прислівником. Був би якийсь лайфхак, правда? Я читаю твої думки. Ось кілька хитрощів, якими ти можеш скористатися, аби відрізнити англійські частини мови:

 1. Якщо слово закінчується на -ly, то в 95% випадків це прислівник: slowly (повільно), physically (фізично), lazily (ліниво).

 2. Якщо ти можеш замінити слово іменником і це має сенс, то це слово є займенником. Наприклад: they watched a movie (вони дивилися фільм) → the couple watched a movie (пара дивилася фільм).

 3. Якщо це дія, для підтвердження якої в речення можна включити слово do, то ти маєш справу з дієсловом: I have a car (у мене є машина) → I do have a car (у мене справді є машина).

 4. Якщо ти видаляєш слово, а речення все ще має сенс, але втрачає деякі відтінки, то це, ймовірно, був прикметник: she had on a red dress (на ній була червона сукня) → she had on a dress (на ній була сукня).

 5. Якщо при видаленні слова речення втрачає або змінює сенс, швидше за все, це був прийменник: he is waiting in the car (він чекає в машині) → he is waiting the car (він чекає на машину).

 

Частини мови в англійській мові – класифікація та вживання - 4

Розібравшись у способах утворення частин мови в англійській мові, ти навчишся їх розрізняти 

 

І ще одне, про що слід пам’ятати: в англійській мові чимало слів, які можуть відігравати багато ролей. До прикладу, слово work може бути дієсловом (працювати) або іменником (робота). Насправді це позитивна річ в англійській мові, як пропозиція «два в одному». Більше таких слів можна знайти у Quizlet і в цій таблиці:

Word / Слово 

Part of speech / Частина мови

Example / Приклад

Well

adjective / прикметник

Are you well?

У тебе все гаразд? 

adverb / прислівник

She speaks well.

Вона добре говорить.

interjection / вигук

Well! That’s expensive.

Ого! Це дорого.

Smell

noun / іменник

There’s a delicious smell of fresh bread coming from the kitchen. 

З кухні смачно пахне свіжим хлібом.

verb / дієслово

Could you smell the sweet aroma of warm chocolate?

Ви відчули солодкий аромат теплого шоколаду?

Up

adverb / прислівник

I stood up.

Я встав.

preposition / прийменник

He climbed up the steps.

Він піднявся сходами.

noun / іменник

The company has had its share of ups and downs, but it seems to be doing well now.

У компанії були злети і падіння, але, здається, зараз у неї все добре.

 

Щоб проаналізувати частину мови, постав собі запитання: «Яку функцію виконує це слово в цьому реченні?».

А якщо ти зазирнеш до хорошого словника, то здивуєшся можливостям слів. Спробуй перевірити, якими частинами мови в англійській мові може виступати слово all (усі).

Practice makes perfect! Пам’ятай, що з практикою та наполегливістю все стає легше.