Інверсія в англійській мові


Зміст

1. Випадки використання інверсії в англійській мові

2. Інверсія після негативних прислівників

2.1. Hardly, scarcely, barely, no sooner

2.2. Never, seldom, rarely

2.3. Little

2.4. Фрази з only

2.5. Фрази з not і no

3. Інверсія з прислівниками руху

4. Інверсія в умовних реченнях англійської мови

4.1. Перший тип

4.2. Другий тип

4.3. Третій тип

5. Інверсія після so і such

6. Інверсія у порівняннях англійської мови

7. Вправа на використання інверсії в англійській мові


Англійській мові притаманний прямий порядок слів, але у деяких випадках він може навмисно порушуватися. Таке явище називається інверсією і керується власними правилами.

Інверсія (inversion) – це зміна звичайного (прямого) порядку слів у реченні.

Переважно йдеться про порядок головних членів речення: підмета й присудка. У реченнях з інверсією в англійській мові присудок (основне дієслово) або його частина (допоміжне чи модальне дієслово) залишає свою звичну позицію і стає перед підметом (зазвичай – іменником чи займенником).


Випадки використання інверсії в англійській мові
 

Навіть не знаючи цього явища, з одним із випадків використання інверсії в реченнях англійської мови студенти знайомляться вже на перших заняттях. Це зміна порядку слів задля утворення питального речення. Порівняйте:

They study.
(pronoun + verb)

Вони навчаються.
(підмет + основне дієслово)

Do they study?
(auxiliary verb + pronoun + verb)

Вони навчаються?
(допоміжне дієслово* + підмет + основне дієслово)

She is working.
(pronoun + auxiliary verb + verb)

Вона працює.
(підмет + допоміжне дієслово + основне дієслово)

Is she working?
(auxiliary verb + pronoun + verb)

Вона працює?
(допоміжне дієслово + підмет + основне дієслово)

I can dance.
(pronoun + modal verb + verb)

Я можу танцювати.
(підмет + модальне дієслово + основне дієслово)

Can I dance?
(modal verb + pronoun + verb)

Чи можу я танцювати?
(модальне дієслово + підмет + основне дієслово)

 

* При перекладі допоміжні та модальні дієслова можуть не мати відповідника.

У стверджувальному реченні на першому місці стоїть підмет, а після нього присудок. Аби утворити питання, порядок слів змінюється, і на перше місце виноситься частина присудка (допоміжне або модальне дієслово), а вже після нього йде підмет.

В англійській мові інверсія трапляється в таких випадках:

 • в усному та письмовому офіційному стилі (політичних промовах, презентаціях, виступах, доповідях тощо);
 • у художній літературі;
 • з метою надання реченню особливого емоційного забарвлення;
 • задля акцентування певного слова чи фрази.

Застосування інверсії робить висловлювання більш формальним, але її можна почути і в розмовній англійській, коли мовець прагне підкреслити якусь частину речення.

З граматичної точки зору непрямий порядок слів можна зустріти в таких ситуаціях:

 • після негативних прислівників;
 • після прислівників руху;
 • у різних типах умовних речень;
 • після слів so, such;
 • у порівняльних зворотах.

Розглянемо кожен із випадків інверсії в реченнях англійської мови детальніше.


Інверсія після негативних прислівників
 

Одним із найчастіших випадків використання інверсії в англійській мові є її вживання після негативних прислівників (negative adverbials). У такому разі речення починається з прислівника, після якого йде частина присудка (модальне чи допоміжне дієслово), підмет і решта речення. Такий порядок слів робить речення більш драматичним і акцентує частину, в якій наявна інверсія. Стандартна структура має такий вигляд:

негативний прислівник + допоміжне/модальне дієслово + підмет + основне дієслово + …

Якщо в реченні зі звичайним порядком слів допоміжного дієслова немає, при інверсії його необхідно додати. Так, до дієслів у простому теперішньому часі (Present Simple) додається do/does, а до дієслів у простому минулому часі (Past Simple) – did.

Нижче розберемо найуживаніші прислівники та сполученнями з ними.


Hardly, scarcely, barely, no sooner
 

Прислівники hardly, scarcely, barely, no sooner використовуються для позначення подій, які трапилися одна за одною майже одразу або з невеликою різницею в часі, тому загалом вживаються з доконаним минулим часом (Past Perfect). Вони відрізняються сполучниками, які поєднують дві частини речення:

hardly / barely / scarcely + допоміжне дієслово + підмет + основне дієслово + when + речення

no sooner + допоміжне дієслово + підмет + основне дієслово + than + речення

 • Hardly had we ordered a pizza when the power went out. – Не встигли ми замовити піцу, як вимкнулося світло.

 • No sooner had he moved in than the pipes burst. – Не встиг він переїхати, як прорвало труби.


Never, seldom, rarely
 

З прислівниками частотності (adverbs of frequency) на кшталт never, seldom чи rarely структура речення має таку схему:

прислівник + допоміжне/модальне дієслово + підмет + основне дієслово

 • Never have I seen such a beauty. – Ніколи я не бачив такої краси.

 • Rarely can you find a friendship so real and unconditional. – Нечасто можна зустріти таку справжню і безумовну дружбу.


Little
 

У реченнях англійської мови при інверсії слово little має негативне чи обмежувальне значення і перекладається за допомогою частки «не» або синонімів «мало що», «майже нічого»:

little + допоміжне/модальне дієслово + підмет + основне дієслово

 • Little did she realize that she would never see her aunt again. – Вона навіть не усвідомлювала, що більше ніколи не побачить свою тітку.

 • Little can we do unless they increase the staff. – Ми майже нічого не можемо зробити, якщо вони не збільшать штат.


Фрази з only
 

Після словосполучень, які містять слово only, також відбувається інверсія. Часто вони мають вигляд «only + прийменник» (наприклад, only by chance) чи «only + часовий вираз» (only later, only then):

фраза з only + допоміжне/модальне дієслово + підмет + основне дієслово

 • Only by chance did they discover that discrepancy in numbers. – Лише випадково вони виявили цю розбіжність в цифрах.

 • Only then should you decide how to deal with the problem. – Лише після цього тобі варто вирішувати, як боротися з цією проблемою.

Якщо речення починається з not only, друга частина доєднується за допомогою сполучника but:

 • Not only did she wash the dishes, but she also watered the plants and vacuumed the carpet. – Вона не тільки помила посуд, а ще й полила рослини і попилососила килим.

Після only when / if / after порядок слів змінюється не в першій, а в другій частині висловлювання:

only when / if / after + речення + допоміжне/модальне дієслово + підмет + основне дієслово

 • Only when they arrive will we be able to talk to them. – Тільки коли вони приїдуть, ми зможемо з ними поговорити.

 • Only after I submitted the report did I realize that I had made a mistake. – Тільки після того, як я подав звіт, я зрозумів, що припустився помилки.


Фрази з not і no
 

Існують усталені словосполучення з not/no, після яких в англійській мові використовується інверсія. Зазвичай вони містять прийменники та іменник (at no time, in no way, on no account, on no condition, under no circumstances, not for one moment):

фраза з not/no + допоміжне/модальне дієслово + підмет + основне дієслово

 • At no time was that method helpful. – Жодного разу цей метод не допоміг.

 • On no condition should visitors use the equipment without supervision. – За жодних умов відвідувачі не повинні користуватися обладнанням без нагляду.

 • Under no circumstances should employees smoke here. – За жодних обставин працівники не повинні палити тут.

 • Not for one moment did we expect the prices to be so exorbitant. – Ми ні на мить не очікували, що ціни будуть настільки захмарними.

Після фраз not until / not since інверсія в англійській мові відбувається у другій частині речення:

not until / not since + речення + допоміжне/модальне дієслово + підмет + основне дієслово

 • Not until we had left the house did we realize that we had forgotten to discuss one major issue. – Тільки коли ми вийшли з будинку, ми зрозуміли, що забули обговорити одне важливе питання.

 • Not since she moved to the city has she had such a great time. – Вона ніколи так добре не проводила час, відколи переїхала до міста.

 

Зміна порядку слів в англійській мові (фото)


Інверсія з прислівниками руху
 

Непрямий порядок слів в англійській мові також спостерігається після прислівників руху (adverbs of movement). Структура речення виглядає так:

прислівник руху + присудок + підмет

Здебільшого інверсія відбувається у виразах here comes / there goes, які позначають рух осіб чи предметів до або від мовця:

 • Here comes the bus! – Їде автобус!

 • There goes Steve on his way to the train station. – Ось іде Стів на залізничний вокзал.

Ці вирази також використовуються у переносному значенні: here comes – стосовно подій чи явищ, які скоро настануть, і there goes – щодо втрати часу чи грошей:

 • There have been a lot of customer complaints. Here comes an hours-long meeting with the marketing department. – Було багато скарг від клієнтів. Передчуваю багатогодинну зустріч з відділом маркетингу.

 • I’ve got two urgent requests from the boss. There goes my evening. – У мене два термінових запити від боса. Ось і весь мій вечір.

Після here/there можуть використовуватися й інші дієслова:

 • There stood Helen, smiling and brimming with joy. – Там стояла Гелен, усміхнена і переповнена радістю.


Інверсія в умовних реченнях англійської мови
 

Умовні речення (conditional sentences) в англійській мові складаються з двох частин: умови, яка часто вводиться за допомогою сполучника if, і результату. Але завдяки інверсії умовні речення можна утворити без використання if.


Перший тип
 

Щоб змінити порядок слів в умовних реченнях першого типу (First Conditional), замість if використовується модальне дієслово should. Після нього ставиться підмет, а основне дієслово набуває форми інфінітива без частки to. Така структура говорить про меншу вірогідність ситуації:

should + підмет + присудок (інфінітив без частки to), основна частина

Прямий порядок слів: If you have any questions, send me an email.
Непрямий порядок слів: Should you have any questions, send me an email.
Переклад: Якщо у вас виникнуть запитання, напишіть мені на електронну пошту.


Другий тип
 

В умовних реченнях другого типу (Second Conditional) замість if вживається were, а дієслово стоїть у формі інфінітива з часткою to:

were + підмет + присудок (інфінітив з часткою to), основна частина

Прямий порядок слів: If he entered the university, he would move out from the family house.
Непрямий порядок слів: Were he to enter the university, he would move out from the family house.
Переклад: Якби він вступив до університету, то виїхав би з родинного будинку.

Якщо в реченні вже використовувалось to be, іншого дієслова додавати не потрібно; підмет і were лише міняються місцями:

Прямий порядок слів: If Emily were at home, we would invite her to go out with us.
Непрямий порядок слів: Were Emily at home, we would invite her to go out with us.
Переклад: Якби Емілі була вдома, ми б запросили її кудись піти з нами.


Третій тип
 

Аби в англійській мові отримати інверсію в умовних реченнях третього типу (Third Conditional), необхідно прибрати if і поміняти місцями допоміжне дієслово had і підмет. Такий змінений порядок слів додає більшої драматичності:

had + підмет + основне дієслово, основна частина

Прямий порядок слів: If I had moved to another country, I wouldn’t have met my husband.
Непрямий порядок слів: Had I moved to another country, I wouldn’t have met my husband.
Переклад: Якби я переїхала в іншу країну, я не зустріла б свого чоловіка.

 

Курси англійської для ваших співробітників (банер)


Інверсія після so і such
 

Необхідність змінити порядок слів виникає після слів so/such з метою підкреслення певних прикметників чи прислівників або міри чогось.

Аби акцентувати прикметник або прислівник, so виноситься на початок речення, далі відбувається інверсія, і друга частина речення потім додається за допомогою слова that:

so + прикметник + be + підмет + that + речення

so + прислівник + допоміжне дієслово + підмет + основне дієслово + that + речення

 • So interesting was the book that I couldn’t put it down even for a minute. – Книга була настільки цікавою, що я не міг відкласти її ані на хвилину.

 • So quickly did they move that I failed to keep track of their figures. – Вони рухалися так швидко, що я не встигав стежити за їхніми фігурами.

Щоб наголосити на масштабі або мірі речей чи явища за допомогою such, після нього вживається дієслово to be у відповідній формі, потім потрібний іменник, а друга частина доєднується за допомогою that:

such + be + підмет + that + речення

 • Such is the demand for non-fiction books that publishers issue dozens of new titles each year. – Попит на нон-фікшн настільки великий, що видавці випускають десятки нових книг щороку.

 • Such was the difficulty of the problem that I doubted anyone could find a solution. – Проблема була настільки складною, що я сумнівався, що хтось зможе її вирішити.


Інверсія у порівняннях англійської мови
 

В англійській мові інверсія також використовується у порівняльних зворотах зі словами as/than. У цьому випадку перша частина речення має прямий порядок, а в другій відбувається зміна:

речення + as/than + присудок + підмет

 • The city was quiet and peaceful, as were the people who lived there. – Місто було тихим і спокійним, як і люди, які там жили.

 • Urban dwellers experience higher stress levels than do country people. – Міські жителі відчувають вищий рівень стресу, ніж мешканці села.


Вправа на використання інверсії в англійській мові
 

Аби закріпити матеріал, перефразуйте надані нижче речення, починаючи зі слів у дужках. Щоб побачити правильну відповідь, прости клікніть на речення.

If she ever needs help, she can turn to the methodological department. (Should)

Should she ever need help, she can turn to the methodological department.

We understood who she really was only at that moment. (Only then)

Only then did we understand who she really was.

He has rarely argued with his sister over her boyfriends. (Rarely)

Rarely has he argued with his sister over her boyfriends.

If we had been late, we wouldn't have caught the last train. (Had)

Had we been late, we wouldn't have caught the last train.

There was no way we could accept this. (In no way)

In no way could we accept this.

The movie was so boring that I fell asleep almost immediately. (So)

So boring was the movie that I fell asleep almost immediately.